Tượng Mèo Phong Thủy Bằng Đồng

1.250.000

Tượng mèo có kích thước cao 20 cm

Khối lượng 1.1 Kg