Bộ Tam Sự Khảm Ngũ Sắc

28.000.000

Đỉnh đồng cao 50 cm
Nến thờ cao 43 cm

Danh mục: